Personvernerklæring for Mestergruppeneiendom.no og tilknyttede applikasjoner
Sist endret: 17.06.2024

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av mestergruppeneiendom.no og tilknyttede applikasjoner (samlet de «Digitale Tjenestene«). De Digitale Tjenestene benyttes til å formidle kontaktskjema om interessenter av boligprosjekter, til aktuelle datterselskaper i Mestergruppen-konsernet («Datterselskaper«).

Personvernerklæringen retter seg mot forbrukere, ansatte/kontaktpersoner hos datterselskaper og samarbeidspartnere som benytter de Digitale Tjenestene.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til de Digitale Tjenestene er Mestergruppen Eiendom AS, org. nr. 974451204 («Mestergruppen«). Se vår kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen. Mestergruppen tar personvern på alvor, og behandler personopplysninger i samsvar med EUs personvernforordning («GDPR«) og gjeldende personvernregler.

2. Formål, kategorier personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke kategorier personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Registrering og innsending av skjema.

For at du skal kunne sende inn henvendelse må du blant annet oppgi navn, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen av opplysningene er nødvendig for å inngå og oppfylle avtalen med deg, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Kommunikasjon med bruker

Vi benytter dine kontaktopplysninger for å besvare henvendelser fra deg.

For å kunne sende deg informasjon som er viktig for din bruk eller tilgang til de Digitale Tjenestene benytter vi e-post og/eller telefonnummeret du har oppgitt. Dette kan f.eks. gjelde oppdatering av informasjon på vår nettside.  Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (oppfyllelse av avtale).

Markedsføring av de Digitale Tjenestene

Vi sender deg brukertilpasset markedsføring av våre tjenester dersom du har samtykket til det i vår løsning. Du kan når som helst melde deg av utsendelsen ved å trykke på link i mailutsendelsen, eller ved å benytte kontaktinformasjonen under punkt 9.

Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke)

Analyse, utvikling og tilpasning av de Digitale Tjenestene

For å kunne tilby deg relevante og gode tjenester, behandler vi personopplysninger for analyse, videreutvikling og tilpasning av de Digitale Tjenestene. Behandlingen er basert på opplysninger du har oppgitt til oss gjennom kontaktskjemaer eller på annen måte, informasjon om din bruk av de Digitale Tjenestene (atferdsmønster) og informasjon innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f og vår berettigede interesse i å analysere, utvikle og tilpasse de Digitale Tjenestene.

Hindre, begrense og følge opp misbruk av de Digitale Tjenestene

Vi behandler personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer i forbindelse med vedlikehold, oppdateringer, feilretting samt oppfølging av sikkerhetstiltak og sikkerhetshendelser.  Behandlingsgrunnlaget er vår rettslige forpliktelse i å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet og vår berettigede interessene i å opprettholde sikkerhet i løsningen og unngå misbruk, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Overholdelse av lovpålagte plikter

For å overholde våre lovpålagte plikter, eksempelvis for rapportering og for å legge frem påkrevde opplysninger for myndighetene, behandler vi personopplysninger om deg så langt vi er pålagt det etter loven. Dette vil f.eks. være betalings-/fakturainformasjon og kontaktopplysninger. Behandlingsgrunnlaget er rettslig forpliktelse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Vi utleverer ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et rettslig grunnlag for slik utlevering. Ved innsending av interesseskjema, deler vi dine opplysninger med det Datterselskapet som er behandlingsansvarlig for det aktuelle boligprosjektet.

Mestergruppen og tilknyttet personell vil ha tilgang til personopplysninger som beskrevet i punkt 2 i personvernerklæringen. Dersom Mestergruppen formidler personopplysninger til tredjepart, f.eks. Datterselskaper, vil disse ha et selvstendig ansvar for sin videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre eksterne tjenester og nettsteder som det er lenket til fra de Digitale Tjenestene.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Personopplysninger vil ikke bli oppbevart lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter som gjelder for Mestergruppen. Personopplysningene vil etter dette bli slettet eller anonymisert.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene. Du kan stille spørsmål og/eller utøve dine rettigheter ved å benytte kontaktinformasjonen under punkt 9.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å behandle personopplysninger, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Når det gjelder nyhetsbrev, kan du enkelt reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til en annen behandlingsansvarlig (f.eks. annen tjenestetilbyder). Dersom det er teknisk mulig, vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til annen behandlingsansvarlig.

Rett til begrensning eller til å protestere: I enkelte tilfeller vil du kunne ha rett til begrensning i behandlingen av dine personopplysninger og du kan protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å rette en henvendelse til oss først. Du kan kontakte vår personvernrådgiver på e-post: personvern@mestergruppen.no.

6. Sikkerhet

Mestergruppen har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver. Alle som jobber i Mestergruppen, er underlagt taushetsplikt.

Vi har vedtatt interne IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7. Endringer

Mestergruppen vil oppdatere personvernerklæringen ved behov, eksempelvis ved endringer i regelverk eller Mestergruppen sine behandlingsrutiner. Våre nettsider vil alltid inneholde den sist oppdaterte versjonen av personvernerklæringen.

8. Kontakt oss

Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig:

Mestergruppen Eiendom AS, org. nr. 974451204

Postadresse: Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo

E-post: sentralbord@mestergruppen.no

Dersom du har spørsmål knyttet til Mestergruppen sin behandling av dine personopplysninger eller du har behov for bistand knyttet til å utøve dine rettigheter etter personvernlovgivningen kan du kontakte vår personvernrådgiver på e-post: personvern@mestergruppen.no

 

KONTAKT

Vi skaper gode bomiljøer